หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
แนะนำภาควิชา :

ประวัติความเป็นมาโดยสังเขป

          ในปี พ.ศ. 2530 มหาวิทยาลัยศิลปากรได้มีนโยบายในการจัดตั้ง "คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" ขึ้นพร้อมทั้งพิจารณาหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่ควรเปิดสอนในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ความสอดคล้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมของภูมิภาคตะวันตก การตอบสนองต่อความต้องการของประเทศที่เน้นการพึ่งตนเองในด้านเทคโนโลยี และความมีศักยภาพสำหรับการพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคต ในปี พ.ศ. 2532 จึงได้ดำเนินการร่างหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารซึ่งแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2533 และเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2535 พร้อมกับอีก 2 สาขาในคณะฯ ต่อมาคณะเทคโนโลโนโลยีอุตสาหกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม" เพื่อให้สอดคล้องกับการเปิดการเรียนการสอนของภาควิชาด้านวิศวกรรมศาสตร์ อื่นๆ

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรต่างๆ ตามลำดับดังนี้

  •  พ.ศ. 2535 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  •  พ.ศ. 2544 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
  •  พ.ศ. 2556 เปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  สาขาเทคโนโลยีอาหาร
ที่ตั้งภาควิชาเทคโนโลยีอาหารContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร