แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ทุนการศึกษา:

ประกาศทุนพิเศษ


ทุนที่อาจารย์หรือหน่วยงานต่างๆ ประกาศเป็นการเฉพาะ

ทุนปริญญาเอก คปก. ปี 2562 (ปิดรับแล้ว)
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ประกาศรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาตรีเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร ด้วยทุน โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จำนวน 1 ทุน 

                  ผูัสนใจโปรดอ่าน -->  หลักเกณฑ์คัดเลือก และส่ง CV พร้อมผลการเรียนถึงอาจารย์ได้ที่อีเมล์ khuwijitjaru_p@su.ac.th หรือ pramote.khuwijitjaru@gmail.com


                 ช่วงเวลาการรับสมัครของ คปก.  

                 รอบแรก:เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

                 รอบสอง:เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561  ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2561

                 http://rgjadvisor.trf.or.th/rgj_first.aspx

ประกาศทุนปรกติ


ทุนการศึกษาเหล่านี้เป็นทุนที่มีการมอบให้นักศึกษาในทุกๆปีการศึกษา
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
ทุนการศึกษาประเภทเรียนดี
- ศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2 – ปีที่ 4
- ผลการเรียนดีเป็นอันดับที่ 1 ของชั้นปีและมีค่าระดับเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
ทุนการศึกษาประเภทกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น
- ศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4
- ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 2.00
- เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่ยอมรับโดยมีผลงานในปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ดังนี้
     - เป็นนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ จากองค์กร
       หน่วยงานต่างๆ  ที่ได้รับการยอมรับ หรือ
     - เข้าร่วมเป็นประธานโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ/คณะกรรมการ
       ดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาของภาควิชา หรือคณะฯ ในด้านต่าง ๆ
       ไม่น้อยกว่า 1 กิจกรรม/โครงการ/ภาคการศึกษา และ
     - เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสื่อมเสีย
       มาสู่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
ทุนการศึกษาประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์
- ศึกษาอยู่ใน ระดับชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 4
- เป็นผู้ที่มีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมทุกรายวิชารวมกันไม่น้อยกว่า 2.00
- ขาดแคลนทุนทรัพย์
- เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่กระทำการใด ๆ อันจะนำความเสื่อมเสียมาสู่คณะฯ หรือมหาวิทยาลัย
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโท
ทุนผู้ช่วยสอน (TA) ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
- มีหน้าที่ช่วยคุมปฏิบัติการของวิชาระดับปริญญาตรีในภาควิชา
- แบบเต็มเวลาได้ทุนเดือนละ 6,000 บาท แบบไม่เต็มเวลาได้ทุนเดือนละ 2,000 บาท
- สามารถรับพร้อมกับทุนอื่นๆได้
ทุนเกียรตินิยม
- สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้วยเกียรตินิยม
- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียน 2 ปีการศึกษา
ทุนผู้มี GPA > 2.75
- สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้วย GPA > 2.75
- ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา 2 ปีการศึกษา
ทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาโท
- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถขอทุนได้
- ให้ทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี เป็นเงินเดือน เดือนละ 8,000 บาท ค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) และทุนสำหรับวิจัย
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://rri.trf.or.th
ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยอาจารย์ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทุนท่านของภาควิชาฯ
- ให้ทุนเป็นระยะเวลา 2 ปี เป็นเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)
- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถขอทุนได้
- ให้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นเงินเดือน เดือนละ 12,000 บาท ค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) เงินสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ และทุนสำหรับวิจัย
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://rgj.trf.or.th
ทุนโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ระดับปริญญาเอก
- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถขอทุนได้
- ให้ทุนเป็นระยะเวลา 3 ปี เป็นเงินเดือน เดือนละ 13,000 บาท ค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) เงินสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ และทุนสำหรับวิจัย
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://rri.trf.or.th
ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สำหรับผู้จบปริญญาตรี

- ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาที่สามารถขอทุนได้
- ให้ทุนเป็นระยะเวลา 5 ปี เป็นเงินเดือน  ค่าเล่าเรียน (ค่าเทอม) เงินสำหรับเดินทางไปต่างประเทศ และทุนสำหรับวิจัย
- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก http://rgj.trf.or.th

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร