ผลงานวิชาการ :
ปี 2563
 • ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ และ จิราภรณ์ เดิดเจริญพร. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตไอศกรีมสมะม่วงสอดไส้ลูกหม่อนแบบแท่งเคลือบช็อกโกแลตขาว. เลขทีีอนุสิทธิบัติ 16349อ่านรายละเอียด
 • ดวงใจ ถิรธรรมถาวร, เพชรรัตน์ ประกายวัชระ และ ฉัตรชัย วัฒนไพโรจน์. 2563. สูตรและกรรมวิธีการผลิตแผ่นเกี๊ยวปราศจากกลูเตนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา. อนุสิทธิบัตรไทย เลขที่ 16863.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร