ผลงานวิชาการ :
ปี 2556
 • Wiboonsirikul, J.,  Mori, M., Khuwijitjaru, P., Adachi, S. 2013. Properties of extract from okara by its subcritical water treatment. International Journal of Food Properties, 16(5) 974-982.
  Taylor & Francis
 • Sonwai S. and Luangsasipong V. (2013). Production of zero-trans margarines from blends of virgin coconut oil, palm stearin and palm oil. Food Science and Technology Research. 19(3), 425-437. J-Stage
 • Marcelo Precoppe, Serm Janjai, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. (2013) Improved energy efficiency of farmers cooperative litchi drying operation in Northern Thailand. International Journal of Food Science & Technology, 48(11) 2376–2383 DOI: 10.1111/ijfs.12228

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร