ผลงานวิชาการ :
ปี 2550
 • Wiboonsirikul, J., Khuwijitjaru, P., Kimura, Y., Morita, H., Tsuno, T. and Adachi, S. 2007. Production optimization of the extract with high phenolic content and radical scavenging activity from defatted rice bran by subcritical water treatment. Japan Journal of Food Engineering, 8(4):311-315 Reprint available upon request

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร