ผลงานวิชาการ :
ปี 2548
 • บัณฑิต อินณวงศ์ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ และปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ. 2548. สารอันตรายที่แอบแฝงในอาหารทอด: อะคริลาไมด์...ภัยร้ายใกล้ตัว. วารสารจาร์พา 86: 42-45.
 • บัณฑิต อินณวงศ์ ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์ ปัจฉิมาภรณ์ อุดมคุณ และปิยณัฐ ศรีดอนไผ่. 2548. สารอันตรายที่แอบแฝงในอาหารทอด: ภัยเงียบกรดไขมันประเภททรานในอาหาร. วารสารจาร์พา 87.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร