ผลงานวิชาการ :
ปี 2547
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Leitenberger, M., Mühlbauer, W., Carle, R. 2004. Non-destructive determination of maturity of Thai mangoes by near-infrared spectroscopy. Acta Horticulturae (ISHS) 645: 581-588.
 • Mahayothee, B., Neidhart, S., Mühlbauer, W., Carle, R. 2004. Influence of postharvest ripening processes on appropriate maturity for drying mangoes `Nam Dokmai´ and `Kaew´. Acta Horticulturae (ISHS) 645: 241-248.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร