ผลงานวิชาการ :
ปี 2541
 • Leejeerajumnean, A. (1998) Changes in gas composition during Bacillus fermentation of soybean. SfAM Summer’98 Conference: Aquatic microbiology, 13 -16 July 1998, University of Lancaster, Lancaster, UK.
 • Textural and Physical properties of fat free turkey-beef frankfurters: Effects of non-meat ingredients and end point temperature (oral and poster presentation at University of Connecticut in Meat Conference 45th, 1998.

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร