ผลงานวิชาการ :
Accepted/In review article
 • Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwaiand Dérick Rousseau (2020). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. Food Chemistry. (Submitted)
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno. High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society. (Submitted)

 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai and Dérick Rousseau (2020). Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems. (Submitted

 • Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร