การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Serm Janjai and Joachim Müller. Effect of irrigation on near-infrared (NIR) based prediction of mango maturity. Scientia Horticulturae, 125 (4)771-774 .Science Direct
:
Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Serm Janjai and Joachim Müller. Effect of irrigation on near-infrared (NIR) based prediction of mango maturity. Scientia Horticulturae, 125 (4)771-774 .Science Direct
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร