การนำเสนอผลงาน : การประชุมวิชาการนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Poonyawee Rungprasertphol and Sopark Sonwai. 2019. Study of the production of emulsion using rice butter. 2019 KoSFoST International Symposium and Annual Meeting, Incheon, Korea, June 26-28, 2019. (ไม่มี full paper)
ผู้จัดทำ:59403203 : นางสาวปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร