การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:
Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau. 2021. Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems. 14 January 2021
Link:DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร