การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:
Janjira Tangsanthatkun, Poonyawee Rungprasertphol and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science.
Link:DOI: 10.5650/jos.ess20114
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค สอนไว
59403803 : นางสาวจันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล
59403203 : นางสาวปุญยวีร์ รุ่งประเสริฐผล

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร