การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:
Limsangouan, N., Milasing, N., Thongngam, M., Khuwijitjaru, P. and Jittanit, W. Physical and chemical properties, antioxidant capacity and total phenolic content of tamarind (Tamarindus indica) seed xyloglucan component extracted using subcritical water. Journal of Food Processing and Preservation
Link:DOI: 10.1111/jfpp.14146
ผู้จัดทำ:รองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
60403801 : นางสาวณีรนุช มิละสิงห์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25310
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร