การนำเสนอผลงาน : วารสารในประเทศ
ชื่อเรื่อง:พรรัตน์ สินชัยพานิช, ศศพินทุ์ ดิษนิล, นฤมล แหวนทองคำ, ธารารัตน์ ทองชิว, นันทพรรณ แก้วทรัพย์. ผลของชนิดแป้งสาลีต่อคุณลักษณะทางกายภาพบะหมี่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี. 2561; 8(1): 106-115.
Link:Full Text
ผู้จัดทำ:09570312 : นางสาวนันทพรรณ แก้วทรัพย์
09570303 : นางสาวธารารัตน์ ทองชิว

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร