การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ
ชื่อเรื่อง:Pramote Khuwijitjaru. 2018. Near Infrared Spectroscopy Research Performance in Food Science and Technology. NIR news 29 (3): 12-14.
:Pramote Khuwijitjaru. 2018. Near Infrared Spectroscopy Research Performance in Food Science and Technology. NIR news 29 (3): 12-14.
Link:DOI: 10.1177/0960336018763197
ผู้จัดทำ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร