การนำเสนอผลงาน : วารสารนานาชาติ (ISI)
ชื่อเรื่อง:Pawitchaya Podchong, Chin Ping Tan, Sopark Sonwai and Derick Rousseau (2018). Composition and crystallization of solvent-fractionated palm stearin. International Journal of Food Properties.
Link:DOI: 10.1080/10942912.2018.1425701
ผู้จัดทำ:ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
56403801 : นางสาวปวิชญา โภชฌงค์

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร