แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ผลงานวิชาการ :
ตารางสรุปผลงานวิชาการ
ปีวารสารนานาชาติวารสารในประเทศการประชุมวิชาการนานาชาติการประชุมวิชาการระดับชาติสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรหนังสือ
ISIScopus-
25645
25631511121521
25621342615
2561124228121
256012314101
25591321524224
255891811233
255711491441
2556313101591
255541155
255471372
2553611071
255291161
255173272
255041131691
25496144212
2548112411
2547522257
2546133
25454162
25441151
2543113
254211
25412
25402
   ค้นหาผลงานวิชาการ : ใส่ข้อความที่ต้องการค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ วารสารนานาชาติ : หน้า :
Accepted/In review article
 • Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, Utai Klinkesorn and Sopark SonwaiImproving the crystallization and melting characteristics of cocoa butter substitute by blending with krabok seed fatJournal of the American Oil Chemists' Society. (Submitted)

 • Nilobon Komonsing,  Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller and Busarakorn Mahayothee. Effect of drying temperature together with light on drying characteristics, curcuminoids content, and antioxidant capacity in turmeric slice (In review)
 • Khwanjai Klinchongkon, Bussaraporn Intim, Neeranuch Milasing, Pramote Khuwijitjaru. Effect of ethanol concentration and temperature on solubility of fructose (in review)
 • Sawittree Chaiareekitwat; Sajid Latif; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Suwaluk Amawan; Joachim Müller. Protein content, amino acid composition, bioactive compounds and cyanide content of cassava leaves (Manihot esculenta Crantz) as influenced by cultivar, plant age and leave position (In review)
 • Pimwalan Ornla-ied, Pawitchaya Podchong and Sopark Sonwai (2020). Synthesis of cocoa butter alternatives from palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends by chemical interesterification. Journal of the Science of Food and Agriculture. (Submitted)
 • Thussanee Plangklang, Pramote Khuwijitjaru, Khwanjai Klinchongkon, Shuji Adachi. Chemical composition and antioxidant activity of oil obtained from coconut meal by subcritical ethanol extraction (in review)
 • ปี 2564
 • Sopark Sonwai, Pimwalan Ornla-ied, Silvana Martini, Hironori Hondoh and Satoru Ueno (2021). High intensity ultrasound-induced crystallization of mango kernel fat. Journal of the American Oil Chemists’ Society.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12431
 • Khakhanang Wijarnprecha, Pravit Santiwattana, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau (2021). Vegetable oil structuring via gamma-oryzanol crystallization. LWT - Food Science & Technology. 139, 110564
  DOI: 10.1016/j.lwt.2020.110564
 • Janjira Tangsanthatkun, Poonyawee Rungprasertphol and Sopark Sonwai (2021). The effect of polyglycerol esters of fatty acids on the crystallization of palm olein. Journal of Oleo Science.
  DOI: 10.5650/jos.ess20114
 • Pimwalun Ornla-ied, Chin Ping Tan, Yong Wang and Sopark Sonwai. (2021). Cocoa butter alternatives from enzymatic interesterification of palm kernel stearin, coconut oil and fully hydrogenated palm stearin blends. Journal of the American Oil Chemists' Society.
  DOI: https://doi.org/10.1002/aocs.12434
 • Khakhanang Wijarnprecha, Auke de Vries, Sopark Sonwai, and Dérick Rousseau. 2021. Water-in-oleogel emulsions – from ingredient functionality to structure design. Frontiers in Sustainable Food Systems. 14 January 2021
  DOI: 10.3389/fsufs.2020.566445
 • ปี 2563
 • Busarakorn Mahayothee, Thipharat Thamsala, Pramote Khuwijitjaru, Serm Janjai. Effect of drying temperature and drying method on drying rate and bioactive compounds in cassumunar ginger (Zingiber montanum). Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 18, 100262
  DOI:10.1016/j.jarmap.2020.100262
 • Pornsri Charoenpanich, Anussara Mungkung, Nattakan Seeviset.(2020). A pH sensitive, loop-mediated isothermal amplification assay for detection of Salmonella in food. Science, Engineering and Health Studies 14(3) 160-168.
  Full Text
 • Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. (2020). Influence of packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated parboiled rice. LWT - Food Science and Technology, 121, 108926
  DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108926
 • Udomkun, P., Tangsanthatkun, J., Innawong, B. (2020) Influence of process parameters on the physico-chemical and microstructural properties of rice crackers: A case study of novel spray-frying technique. Innovative Food Science and Emerging Technologies 59,102271
  DOI: 10.1016/j.ifset.2019.102271
 • Pannida Khunnamwong, Noppon Lertwattanasakul, Sasitorn Jindamorakot, Nakarin Suwannarach, Kenji Matsui, Savitree Limtong. (2020). Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases. Folia Microbiologica 65, 573–590.
  DOI: 10.1007/s12223-019-00764-6
 • Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, and Sopark Sonwai (2020). The effect of hard lauric fats on the crystallization behavior of cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science. 69(7): 659-670
  DOI: 10.5650/jos.ess19226
 • Sutheeves, S., Chai-Uea, P. and Thirathumthavorn, D. 2020. Impact of hydrocolloids on the physico-chemical and sensory properties of gluten-free instant noodles from rice flour and mung bean starch. Italian Journal of Food Science 32(2): 438-449.
  DOI:10.14674/IJFS-1551
 • Krungkaew, S., Kingphadung, K., Kwonpongsagoon, S., Mahayothee, B. (2020) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. International Journal of GEOMATE, 18,(67), 96-10
  DOI: 10.21660/2020.67.5798
 • Satianpakiranakorn, P., Khunnamwong, P., Limtong, S. (2020) Yeast communities of secondary peat swamp forests in Thailand and their antagonistic activities against fungal pathogens cause of plant and postharvest fruit diseases. PLoS ONE, 15(3) 2020, Article number e0230269
  DOI: 10.1371/journal.pone.0230269
 • Varunya Sakpuntoon, Jirameth Angchuan, Wanatchaporn Boontham, Pannida Khunnamwong, Chanita Boonmak and Nantana Srisuk. (2020). Grease Waste as a Reservoir of Lipase-Producing Yeast and Description of Limtongella siamensis gen. nov., sp. nov. Microorganisms 8(1): 27.
  DOI: 10.3390/microorganisms8010027
 • Parichat Into, Pannida Khunnamwong, Sasitorn Jindamoragot, Somjit Am-in, Wanwilai Intanoo and Savitree Limtong. (2020) Yeast Associated with Rice Phylloplane and Their Contribution to Control of Rice Sheath Blight Disease. Microorganisms 8(3), 362.
  DOI: 10.3390/microorganisms8030362
 • Pramote Khuwijitjaru, Kamoltipnicha Boonyapisomparn, Christian W. Huck. (2020). Near-infrared spectroscopy with linear discriminant analysis for green ‘Robusta’ coffee bean sorting. International Food Research Journal 27(2): 287 - 294.
  Full Paper
 • Busarakorn Mahayothee, Parika Rungpichayapichet, Pasinee Yuwanbun, Pramote Khuwijitjaru, Marcus Nagle, Joachim Müller. (2020). Temporal changes in the spatial distribution of physicochemical properties during postharvest ripening of mango fruit. Food Measurement and Characterization 14, 992–1001.
  DOI: 10.1007/s11694-019-00348-5
 • Patchimaporn Udomkun, Sebastian Romuli, Steffen Schock, Busarakorn Mahayothee, Murat Sartas,Emmanuel Njukwe, Tesfamicheal Wossen, Bernard Vanlauwe, Joachim Müller. 2020. Review of solar dryers for agricultural products in Asia and Africa: An innovation landscape approach. Journal of Environmental Management, 268, 10730
  DOI: 10.1016/j.jenvman.2020.110730
 • หน้า :

  Contact us :
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

  Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
  fax 0-3427-2194
  E-mail: foodtech@su.ac.th
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร