ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาไปทำวิจัยต่างประเทศ
           นางสาวพิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับทุนจาก Jinan University ไปทำวิจัย ณ Department of Food Science and Engineering, Jinan University, Guangzhou, Guangdong, China ในช่วงวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562  โดยโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง Prof. Yong Wang กับ รศ.ดร.โสภาค สอนไว ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร