ข่าวประชาสัมพันธ์
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาหารือด้านงานวิจัย
               Prof. Dr. Shuji Adachi จากมหาวิทยาลัย Kyoto University of Advanced Science และ Prof. Yoshiyuki Watanabe จากมหาวิทยาลัย Osaka Prefecture University เดินทางมาเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการวิจัย และหารือในโครงการวิจัยร่วมกับ รศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ระหว่างวันที่ 23- 26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในระหว่างนี้นักศึกษาปริญญาเอก 2 คน คือ นางสาวทัศนีย์ ปลั่งกลาง และ นางสาวณีรนุช มิละสิงห์ ได้นำเสนอความก้าวหน้างานวิจัยของนักศึกษาด้วย


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร