ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
            น.ส. ชนิดาภา เจริญทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation" ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562 จากผลงานวิจัยเรื่อง การสำรวจพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุ เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร โดยมี ผศ.ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร