ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
         น.ส.จันทร์จิรา ตั้งสันทัศน์กุล นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Aarhus University ประเทศเดนมาร์ค ตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2561 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Lars Wiking และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว โดย น.ส.จันทร์จิรา ทำงานวิจัยด้าน “การศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพหุสัญฐานของน้ำมันปาล์มส่วนกลางระหว่างการตกผลึกภายใต้สภาวะนิ่ง” และจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 6 เดือนContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร