ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
            น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 4 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Satoru Ueno และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว โดย น.ส.พิมพ์วลัญช์ ทำงานวิจัยด้าน “การศึกษากลไกการตกผลึกและโครงสร้างพหุสัญฐานของน้ำมันเมล็ดมะม่วงภายใต้อิทธิพลของอัลตราโซนิค” และจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 6 เดือนContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร