ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
            น.ส.พิมพ์วลัญช์ อ่อนละเอียด ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค. 2561 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Satoru Ueno และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว โดย น.ส.พิมพ์วลัญช์ ทำงานวิจัยด้าน “การศึกษากลไกการตกผลึกและโครงสร้างพหุสัญฐานของน้ำมันเมล็ดมะม่วงภายใต้อิทธิพลของอัลตราโซนิค” และจะใช้เวลาในการทำงานวิจัยดังกล่าว 6 เดือนContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร