ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่ายปรับพื้นฐาน FoodTech Camp #5
          กิจกรรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ โดยจัดการเรียนเสริมในวิชาเคมี และ ฟิสิกส์ พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์ที่จะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจสาขาเทคโนโลยีอาหาร และสามารถปรับตัวเข้ากับการเรียนได้เร็วขึ้น

เปิดรับสมัคร:    วันที่ 8-14 สิงหาคม 2561 (ผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น)

ช่วงเวลาเรียน:    วันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 และ วันที่ 25-26 สิงหาคม 2561
สถานที่เรียน:    ณ ห้องประชุม ดร. อำนาจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ

 


Click สมัครเข้าร่วม

http://www.foodtech.eng.su.ac.thContact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร