ข่าวประชาสัมพันธ์
นักศึกษาไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร
           นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร เดินทางไปศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหาร จังหวัดเชียงรายได้แก่ โรงงานชวี่ เฉวียน ฟูดส์ และโรงงานผลิตชาเขียว Maruzen ที่ไร่สิงห์ปาร์ค และ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ระหว่างวันที่ 14-16 มิ.ย. 2561 โดยมี ผศ. ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต และ ผศ. ดร.ปริญดา เพ็ญโรจน์ เป็นผู้ดูแลการเดินทางในครั้งนี้


Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร