ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญเข้าอบรมฟรี
            เนื่องด้วยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้ดำเนินงานโครงการ “การขับเคลื่อนผู้ผลิตผลไม้อบแห้งพรีเมี่ยมรายย่อย รักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยองค์ความรู้การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน”         
        
               ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารจะจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่

หลักสูตรที่ 1 เรื่อง การผลิตผลไม้แช่อิ่มอบแห้งชนิดหวานน้อย และปราศจากการใช้สารกลุ่มเมตาไบซัลไฟต์ (ในวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561)

หลักสูตรที่ 2 เรื่อง การใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจกในการแปรรูปผลไม้อบแห้งพรีเมี่ยม (ในวันที่ 2 เมษายน 2561)

หลักสูตรที่ 3 การผลิตผลไม้แปรรูปด้วยหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)    (ในวันที่ 3 เมษายน 2561)

สถานที่: ห้อง ท. 330 ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม*** 1 ท่าน สามารถสมัครได้เพียง 2 หลักสูตรเท่านั้น ***

สมัครออนไลน์เท่านั้นที่ http://www.foodtech.eng.su.ac.th/DBWeb/TrainReg/TrainRegPage.aspx?TrainRegID=18

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร