หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ความร่วมมือกับต่างประเทศ :
University of Hohenheim (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics  มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และมีการส่งนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทำวิจัย และการรับนักศึกษาจากทางเยอรมนีเข้ามาทำวิจัย ณ ภาควิชาอย่างสม่ำเสมอ มหาวิทยาศิลปากรมีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการกับ University of Hohenheim
รายละเอียด
Kyoto University (ประเทศญี่ปุ่น)
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Graduate School of Agriculture มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และมีการส่งนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทำวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้จัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) และข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Agreement) กับ Graduate School of Agriculture
รายละเอียด
Ryerson University (ประเทศแคนาดา)
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Department of Chemistry and Biology มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน และมีการส่งนักศึกษาของภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทำวิจัยอย่างสม่ำเสมอรายละเอียด
Kagawa University (ประเทศญี่ปุ่น)
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารมีกิจกรรมร่วมกับ Graduate School of Agriculture มาเป็นระยะเวลานาน โดยเฉพาะการทำวิจัยร่วมกันของอาจารย์ทั้งสองหน่วยงาน Kagawa University มีทุนให้นักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนระยะสั้นอย่างสม่ำเสมอ และได้ทำ MOU การแลกเปลี่ยนด้านวิชาการทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะกับคณะวิศกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมรายละเอียด
Karlsruhe Institute of Technology (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี)
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารเริ่มสร้างความร่วมมือกับ Institute of Process Engineering in Life Sciences Section I: Food Process Engineering (LVT), Karlsruhe Institute of Technology ประเทศเยอรมนี โดยส่งนักศึกษาระดับปริญญาเอกไปทำงานวิจัยในปี 2560


รายละเอียด

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร