แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
อาจารย์ไปสอนในต่างประเทศ
ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Tropics and Subtropics,  Institute of Agricultural Engineering, The University of Hohenheim, Stuttgart, Germany เพื่อไปสอน ในรายวิชา Postharvest Technology of Food and Bio-Based Products ในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึง 11 มิถนายน 2561
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล Food Innovation Contest 2018
    นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร ทีม SU SU Youngster ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" และรางวัล "ออกแบบบรรจุภัณฑ์ยอดเยี่ยม" จากการแข่งขัน Food Innovation Contest 2018 ซึ่งจัดโดย สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT)
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส.ขวัญใจ กลิ่นจงกล นักศึกษาปริญญาเอก ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับรางวัล Outstanding Oral Presentation จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 19 (RGJ-Ph.D. Congress 19) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญไปบรรยายในต่างประเทศ
    ผศ.ดร.โสภาค สอนไว ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “The effect of hard lauric-fats and plant waxes on the crystallization of confectionery fats” ที่งานประชุมวิชาการ 2nd International Symposium on Low-Temperature Processing of Foods จัดขึ้นในวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. 2561 ณ Chuzhou University เมือง Chuzhou ประเทศจีน
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
       ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Professor Dr. Kohei Nakano จาก  Gifu University  และ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก The University of Tokyo ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเดินทางมาทำวิจัยเกี่ยวกับการเก็บรักษามะม่วงน้ำดอกไม้ ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2561
รายละเอียด
คณบดีคนใหม่
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณศรี จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 10 พ.ค. 2561 นี้เป็นต้นไป และมีวาระการทำงานเป็นเวลา 4 ปี
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น
      Professor Kohei Nakano ศาสตราจารย์ประจำ Laboratory of Postharvest Engineering และ รองคณบดี The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติบรรยายพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก รวมถึงคณาจารย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561
รายละเอียด
อาจารย์ชาวต่างชาติเดินทางมาทำวิจัย
    ภาควิชาได้ให้การต้อนรับอาจารย์ชาวญี่ปุ่น 2 ท่าน ได้แก่ Associate Professor Dr. Eriko Yasunaga จาก Institute for Sustainable Agro-ecosystem Service (ISAS), Graduate School of Agricultural and Life Sciences, The University of Tokyo และ Professor Dr. Kohei Nakano จาก The United Graduate School of Agricultural Science, Gifu University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22 - 26 มีนาคม 2561
รายละเอียด
บรรยายพิเศษโดยอาจารย์ชาวต่างประเทศ
    Prof. Dr.-Ing. Werner Muehlbauer ศาสตราจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระบวนการทำแห้ง จาก The University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาประเทศไทยและให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาและอาจารย์ในหัวข้อ "Energy saving by using a solar dryer" เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561
รายละเอียด
กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น
   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารโดย ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี จัดกิจกรรมพานักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารไปทัศนศึกษาดูงานแสดงสินค้า FOODEX JAPAN 2018 (The 43rd International Food and Beverage Exhibition) ณ Makuhari Messe เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงการไปดูตลาดขายส่ง Ota-shijo เมืองโตเกียวระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2561
นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
     น.ส.จันจิรา จินโนรส นักศึกษาระดับปริญญาเอกภายใต้การให้คำปรึกษาของ ผศ.ดร.บัณฑิต  อินณวงศ์ เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Food Science, Nutrition and Health Promotion, Mississippi State University ประเทศสหรัฐอเมริกา  ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อทำวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก โดยมี Professor Juan L. Silva, Ph.D. เป็นผู้ให้คำปรึกษา
รายละเอียด
ผลิตภัณฑ์จาก Cocoa Pod ช็อคโกแลตแท้
     ร่วมมอบของขวัญสุดพิเศษ ให้กับคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์จาก Cocoa Pod ช็อคโกแลตแท้ที่ผลิตจากวัตถุดิบเกรดพรีเมียม ในรสชาติที่มีเอกลักษณ์แบบไทยๆ จากงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร มี 4 รสให้เลือก คือ Original Dark, พริกขี้หนูสวน (chili pepper garden), ขิงแก่ (ginger sensation) และ ทุเนียนเมืองนนท์ (exotic queen)  >>>  สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ ถึง 12 กุมภาพันธ์ เท่านั้น  


นักศึกษาปริญญาเอกไปทำวิจัยในต่างประเทศ
  น.ส.คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 ธค. 2560 ด้วยทุนสนับสนุนจากโครงการการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
รายละเอียด
คณาจารย์และภาควิชาได้รับรางวัลงานวิจัย
  คณาจารย์ของภาควิชาฯ ได้รับรางวัลด้านงานวิจัยประจำปี 2559 ของคณะฯ ดังนี้ ผศ. ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผศ. ดร.โสภาค สอนไว ได้รับ "รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น" และ ผศ. ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ยังได้รับ "รางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ดีเด่น" พร้อมกันนี้ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยังได้รับ "รางวัลภาควิชาที่มีการพัฒนาด้านงานวิจัย"
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลประกวด Startup Thailand League 2017
  นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ได้รับรางวัล Startup Thailand League 2017 ได้เข้ารับรางวัลเป็นเงินจำนวน 100,000 บาท และเกียรติบัตรจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 โดยมีรายชื่อดังนี้
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปประเทศออสเตรีย
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2560 เพื่อไปทำวิจัย ณ University of Innsbruck ประเทศออสเตรีย ระหว่างวันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2560
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    นางสาวนันทิกานท์ ไลยยางกูร นักศึกษาปริญญาโทของภาควิชาฯ ได้รับ "รางวัลชมเชย" งานวิจัยดีเด่น ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง ผลของน้ำตาลเอสเตอร์ต่อการตกผลึกเนยโกโก้ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลนำเสนอผลงานวิจัย
    นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกของภาควิชาฯ ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง"แบบโปสเตอร์  ในการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 44 เรื่อง Effect of drying temperature and drying methods on color of dried tumeric slices ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
รายละเอียด
ขอเชิญเข้าอบรม FSC short course in Thailand 2017
  ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมสัมนาเรื่อง Innovative Aseptic Technology for Food and Biomaterials โดย Dr. Ana Lucia Vásquez-Caicedo จาก Fraunhofer Institute for Interfacial Engineering and Biotechnology IGB ประเทศเยอรมนี ในระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึง วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดการสมัคร
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทเดินทางไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวเพียงใจ เลิศศรี นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทุนเดินทางไปเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Faculty of Agriculture, Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety 2017 ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม ถึง  22 กันยายน 2560
รายละเอียด
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :


สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    


- ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน) สำหรับ นักศึกษาเกียรตินิยม 
- ทุนงดเว้นค่าธรรมเนียม สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75
- ปริญญาเอกสามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ. ได้
- ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข)  เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
- สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่าน
- เปิดรับสมัครทั้งภาคต้นและภาคปลาย


ค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Patchimaporn Udomkun, Dimitrios Argyropoulos, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Alamu Emmanuel Oladeji, Joachim Müller. (2018). Changes in microstructure and functional properties of papaya as affected by osmotic pre-treatment combined with freeze-drying. Journal of Food Measurement and Characterization  12(2): 1028–1037doi.org/10.1007/s11694-018-9718-3
Pramote Khuwijitjaru. 2018. Near Infrared Spectroscopy Research Performance in Food Science and Technology. NIR news 29 (3): 12-14.
DOI: 10.1177/0960336018763197
Pak Malaikritsanachalee, Withu Choosri and Touchpong Choosri. Study on kinetics of flow characteristics in hot air drying of pineapple. Food Science and Biotechnology.
doi: 10.1007/s10068-018-0357-6
Prakaywatchara, P., Wattanapairoj, C. and Thirathumthavorn, D. 2018. Effects of emulsifier types and levels in combination with glycerol on the gelatinization and retrogradation properties of gluten-free rice-based wonton wraps. Starch/Starke., 70 (5-6): 1700227.DOI: 10.1002/star.201700227
Nagle, M., Yasunaga, E., Mahayothee, B., Müller, J.(2018). Potential for sensor systems to monitor fruit physiology of mango during long-distance transport. Environmental Control in Biology, 56 (2), pp. 33-38. DOI: 10.2525/ecb.56.33
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร