แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา รางวัลที่นักศึกษาได้รับ ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
ขยายเวลาปิดชั่วคราวถึง 12 เมษายน 2563
  ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 ปิดทำการสำนักงานทั้งหมด ห้ามมิให้นักศึกษา และบุคคลภายนอกเข้าอาคาร  ในระหว่างนี้หากมีเหตุเร่งด่วนนอกเหนือจากติดต่ออาจารย์แต่ละท่านแล้ว สามารถติดต่อคุณกัญรณี ได้ทางอีเมล์ kanranee@hotmail.com
ช่องทางการติดต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่
    แม้ว่าขณะนี้สำนักงานภาคได้ปิดทำการ แต่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกคนยังทำงานด้วยการทำงานจากบ้าน ดังนั้นนักศึกษาสามารถติดต่อกับอาจารย์และเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามต่างๆ ได้ทางช่องทางที่อาจารย์ได้แจ้งไว้ (โทรศัพท์, อีเมล์, LINE, LINE กลุ่มวิชา, เฟสบุ๊ค)
การสอบปลายภาค
   ตามที่ได้มีการประกาศมาตรการโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อป้องกัน covid-19 ทำให้ภาควิชาฯ มีมติดังนี้

1. กำหนดให้มีการสอบปลายภาค ผ่านระบบออนไลน์ทุกวิชา ขอให้นักศึกษาติดตามการประกาศของแต่ละวิชากันอย่างใกล้ชิด
2. ยกเลิกการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปี 3 ในช่วงภาคฤดูร้อนนี้ โดยให้ติดตามรายละเอียดงานที่จะทำแทนต่อไป
รายละเอียด
กรณีฉุกเฉินเรื่อง COVID-9
   กรณีมีเหตุฉุกเฉินเรื่อง COVID-19
ติดต่อ "คลินิคอบอุ่น เภสัชศาลา" เป็นอันดับแรก
สายใน 24315
สายนอก 034253910-19 ต่อ 24315

คลินิคจะประสานงานไปที่ รพ. ศูนย์นครปฐม ต่อให้เองหากจำเป็น
>> Silpakorn FB <<อาจารย์ได้รับรางวัล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กิ่งผดุง เข้ารับมอบเกียรติบัตรศิลปากรสร้างสรรค์สำหรับผู้ได้รับรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยศิลปากร (ระดับนานาชาติ) วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563
รายละเอียด
TCAS รอบที่ 2 (โควต้า 28 จังหวัด)
- รับสมัคร 6 - 17 กุมภาพันธ์ (ขยายเวลาถึง 2 มีนาคม 2563)
- สอบสัมภาษณ์  วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563
- รายละเอียดการรับสมัคร
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติมาทำวิจัย
     Mr. Benedikt Werner Hulsemann นักศึกษาระดับปริญญาเอกจาก University of Hohenheim ประเทศเยอรมนี เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 19 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 2563
รายละเอียด
ทุนการศึกษาประเทศญี่ปุ่น
    โอกาสสำหรับนักศึกษาเทคโนโลยีอาหารที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาโท ณ Kagawa University และทำงานในบริษัทอาหารของประเทศญี่ปุ่น โครงการ Career Development Program on Food Safety ประกาศให้ทุนการศึกษาในช่วง 3 ปี คือ 2020, 2021 และ 2022 นี้ สนใจติดต่อสอบถามที่ อาจารย์ปราโมทย์ โดยตรง

รายละเอียด
TCAS รอบที่ 1
- รายละเอียดคุณสมบัติและวิธีการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1
- เอกสารที่ต้องจัดส่ง
- เอกสารแสดงค่าเปอร์เซ็นไทล์ (สำหรับโครงการสัญจร ก)
รายละเอียด
นักศึกษาต่างชาติมาทำวิจัย
    Mr. Takuya Wada (Peter) นักศึกษาระดับปริญญาโทจาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ “ห้องปฏิบัติการวิจัยช็อคโกแลตและผลิตภัณฑ์จากน้ำมันและไขมัน” ของภาควิชาฯ ระหว่างวันที่ 7 มกราคม 2563 – 4 กุมภาพันธ์ 2563
รายละเอียด
รางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ
    ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารคว้า 15 รางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการ ในการมอบรางวัลด้านการวิจัยและบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562

รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาโทได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย
    น.ส. ชนิดาภา เจริญทรัพย์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "การนำเสนอผลงานดีเด่น ประเภท Oral Presentation" ในงานประชุมวิชาการนเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 2562
รายละเอียด
อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเดินทางมาทำวิจัย
    Associate Professor Dr. Kyuya Nakagawa จากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นและนักวิจัยจากประเทศญี่ปุ่น เดินทางมาทำวิจัย ณ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ระหว่างวันที่ 10 - 14 ธันวาคม 2562
รายละเอียด
TCAS 2563
     รายละเอียดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านระบบ TCAS ปี 2563 ของสาขาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
รายละเอียด
มอบทุนการศึกษา 2562
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเชษฐ์ สมุหเสนีโต หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มอบทุนการศึกษาปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาของภาควิชาที่มีผลการเรียนดี ดังรายนามต่อไปนี้
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานวิจัย
      นายสมัชชา กรุงแก้ว นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัล "Best Paper Award" ในงานประชุมวิชาการ The Fifth International Conference on Science, Engineering & Environment (SEE-Bangkok), Thailand เมื่อวันที่ 11- 13 พ.ย. 2562
รายละเอียด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
      คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Engineering and Industrial Technology 6-8 พ.ค. 2563 ณ The ZIGN Hotel พัทยา  (Track 1 Food and Biotechnology) http://iceitsu.org
รายละเอียด
อาจารย์ใหม่ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
     ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารยินดีต้อนรับบุคลากรท่านใหม่ อาจารย์ ดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์ ซึ่งเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2562 โดยอาจารย์ ดร.พัณณิดา จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจุลชีววิทยา โดยมีความชำนาญทางด้าน อนุกรมวิธานระดับโมเลกุลของยีสต์ ความหลากหลายทางชีวภาพของยีสต์ เทคโนโลยีของยีสต์ และ จุลชีววิทยาทางการเกษตร
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...
ประกาศ :


สมัครเรียนปริญญาโท/ปริญญาเอก    
รอบที่ 2 รับสมัคร 16 ธันวาคม 2562 - 20 พฤษภาคม 2563


ปริญญาโท
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียน (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย ยกเว้นค่าประกันของเสียหายและค่าประกันอุบัติเหตุ) สำหรับนักศึกษาเกียรตินิยม   (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
ทุนงดเว้นค่าเล่าเรียนกึ่งหนึ่ง สำหรับนักศึกษาที่มี GPA > 2.75 (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)


ปริญญาเอก
ทุนผู้ช่วยอาจารย์ เดือนละ 12,000 บาท พร้อมงดเว้นค่าเล่าเรียน เป็นเวลา 2 ปี (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)
สามารถขอรับทุนปริญญาเอก คปก. หรือ พวอ.  (ติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาก่อน)

สนใจสอบถามรายละเอียดที่ foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่านดูผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
ค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Supaporn Klaykruayat; Busarakorn Mahayothee; Pramote Khuwijitjaru; Marcus Nagle; Joachim Müller. (2020). Influence of packaging materials, oxygen and storage temperature on quality of germinated parboiled rice. LWT - Food Science and Technology, 121, 108926
DOI: 10.1016/j.lwt.2019.108926
Udomkun, P., Tangsanthatkun, J., Innawong, B. (2020) Influence of process parameters on the physico-chemical and microstructural properties of rice crackers: A case study of novel spray-frying technique. Innovative Food Science and Emerging Technologies 59,102271
DOI: 10.1016/j.ifset.2019.102271
Pannida Khunnamwong, Noppon Lertwattanasakul, Sasitorn Jindamorakot, Nakarin Suwannarach, Kenji Matsui, Savitree Limtong. (2020). Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases. Folia Microbiologica
DOI: 10.1007/s12223-019-00764-6
Pawitchaya Podchong, Patraporn Inbumrung, and Sopark Sonwa(2020). The effect of hard lauric fats on the crystallization behavior of cocoa butter substitute. Journal of Oleo Science. (Accepted)
Krungkaew, S., Kingphadung, K., Kwonpongsagoon, S., Mahayothee, B. (2020) Costs and benefits of using parabolic greenhouse solar dryers for dried herb products in Thailand. International Journal of GEOMATE, 18,(67), 96-101 DOI: 10.21660/2020.67.5798
ดูทั้งหมด...
Link :

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3427-0510 ถึง 2 ต่อ 25304 (สำนักงานภาควิชา)
fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร