หน้าหลัก แนะนำภาควิชา การเข้าศึกษา บุคลากร ผลงานวิชาการ บริการวิชาการ ความร่วมมือกับต่างประเทศ ทุนการศึกษา ถามตอบ เข้าฐานข้อมูล
Thai / English
นักศึกษาปริญญาตรีเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
  นางสาวธมนวรรณ โสตะฉัตร์ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety ณ มหาวิทยาลัย Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 เดือน
รายละเอียด
สื่อการสอนสำหรับการอบรม
 สื่อการสอนสำหรับการอบรม "การพัฒนาเทคนิคการอบแห้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วยระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ เคล็ดลับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในเชิงธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์อบแห้ง GMP และออกแบบบรรจุภัณฑ์" วันที่ 25 - 29 กรกฎาคม 2559
รายละเอียด
วารสาร JNIRS
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหารบอกรับวารสาร Journal of Near Infrared Spectroscopy นักศึกษาสามารถเข้าอ่านได้ผ่านระบบเน็ตเวิร์คของมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้อง log in ใดๆ
รายละเอียด
นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น
   นางสาวนิโลบล โกมลสิงห์ นักศึกษาปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีอาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science ของ Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 10-20 กรกฏาคม 2559  
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวด Oral presentation competition
  นายภาคย์ มาลัยกฤษณะชลี นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมโล่ จากการประกวด Oral presentation competition จากงาน Food Innovation Asia Conference 2016
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร
   นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ในงาน Food Innovation Contest 2016
รายละเอียด
นักศึกษาปริญญาเอกเดินทางไปทำวิจัยแคนาดา
     น.ส. คคนางค์ วิจารณ์ปรีชา นักศึกษาระดับปริญญาเอก ได้เดินทางไปทำวิจัยที่ Department of Chemistry and Biology, Ryerson University เมือง Toronto ประเทศแคนาดา ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2559 ด้วยทุนสนับสนุนจาก Ryerson University ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Professor Derick Rousseau และ ผศ.ดร.โสภาค สอนไว
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในเซเนกัล
    ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดการฝึกอบรมด้านการอบแห้ง ณ ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
รายละเอียด
นักศึกษาไปเป็นผู้ช่วยวิทยากรในเซเนกัล
  นางสาวหทัยชนก พวงจันทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท เดินทางไปเป็นผู้ช่วยวิทยากร ในการจัดการฝึกอบรมด้านการอบแห้ง  ณ  ประเทศสาธารณรัฐเซเนกัล ในระหว่างวันที่ 21-30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา
รายละเอียด
อาจารย์เดินทางไปเป็น Visiting Associate Professor
   ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ ได้รับทุนจาก Graduate School of Agriculture มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเดินทางไปเป็น Visiting Associate Professor ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ถึง 31 พฤษภาคม 2559
อาจารย์ได้เป็นวิทยากรรับเชิญ
   ผศ.ดร. โสภาค สอนไว เป็นวิทยากรรับเชิญหัวข้อ "นวัตกรรมไขมันและน้ำมันเพื่อสุขภาพ" ในการประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 14 "ไขประเด็นร้อน: หวาน มัน เค็ม กับ NCDs" จัดโดยภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 1 เมษายน 2559 ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ
อาจารย์ได้ออกรายการ สถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS
   ผศ.ดร. โสภาค สอนไว อาจารย์ประจำภาควิชาฯ และผู้ประสานงานชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "Innovative House" ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ออกรายการ "ชั่วโมงทำกิน" ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง Thai PBS เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2559
รายละเอียด
ทุน Short stay in Japan
    มหาวิทยาลัย Kagawa ประเทศญี่ปุ่นให้ทุนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการ International Exchange and Educational Program for Food Safety จำนวน 1 คน เป็นเวลา 1 เดือน ระหว่างวันที่ 19 สิงหาคม ถึง 20 กันยายน 2016
รายละเอียด
แนะนำการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
        ขอเชิญรับฟังแนะนำการเรียนในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร ศิลปากร โดย ผศ. ดร. ประสงค์ ศิริวงศ์วิไลชาติ หัวหน้าภาควิชาฯ ทางสถานีวิทยุจุฬาฯ 101.5 MHz  เมื่อวันจันทร์ที่ 19 ต.ค. 2558   คลิกฟังได้ที่นี่
ภาควิชาออกบูธงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้”
    โครงการสนับสนุนการลงทุนติดตั้งใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ปี 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ร่วมออกบูธแนะนำระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และสินค้าที่ผลิตได้จากระบบดังกล่าวในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5 – 27 มีนาคม 2559

ชมข่าวจาก NBT
นักศึกษาได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
    นักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทีม Inspiration  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร ระดับนิสิต นักศึกษา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
รายละเอียด
นักศึกษาได้รับรางวัล
     ภาควิชาขอแสดงความชื่นชมนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอาหารที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ Open Can ครั้งที่ 24 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ. เชียงใหม่ วันที่ 8 ม.ค. 2559
รายละเอียด
อาจารย์ได้รับทุนไปเยอรมนี
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Welcome Center และ Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี ให้ไปสอนในหัวข้อ Handling and Processing of Tropical Fruits ในรายวิชา Postharvest Technology สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในวันที่ 14 ธันวาคม 2558 ภายใต้ทุน Re-invitation Fellowship for International Research Alumni
อาจารย์ได้รับเลือกให้เข้าร่วมอบรมและนำเสนอแผนธุรกิจ ณ ประเทศอังกฤษ
    ผศ.ดร. โสภาค สอนไว ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในนักวิจัยไทย 7 คน ที่มีผลงานวิจัยในระดับนวัตกรรม (ช็อคโกแลตทนอุณหภูมิสูงจากน้ำมันเมล็ดมะม่วง) ให้เข้าร่วมอบรมในโครงการ Leaders in Innovation Fellowships Programme ประจำปี 2559 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ด้วยทุนสนับสนุนของ โครงการ Newton Fund
รายละเอียด
ศิษย์เก่าของภาควิชาเรียนปริญญาเอกในเยอรมนี
     ผศ.ดร.บุศรากรณ์ มหาโยธี ได้รับเชิญจาก Department of Agricultural Engineering in the Tropics and Subtropics มหาวิทยาลัยโฮเฮนไฮม์ ประเทศเยอรมนี เพื่อไปร่วมให้คำปรึกษาในการดำเนินงานวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้การดูแลของ Prof. Dr. Joachim Mueller
รายละเอียด
ประกาศ :

สมัครเรียนปริญญาโท ปริญญาเอก 

    รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอาหาร

    ภาคการศึกษาปลาย เปิดรับสมัคร 1 ก.ย. - 14  พ.ย. 2559

   มีทุนการศึกษาจากภาควิชา รวมถึงขอรับทุน คปก. หรือ พวอ. ได้

   สนใจสอบถามรายละเอียด foodtech@su.ac.th หรือที่อาจารย์ทุกท่าน

    ปริญญาโทภาคพิเศษ (แผน ข) สำหรับผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมอาหาร เรียนวันอาทิตย์วันเดีย

*** ดูรายละเอียดการสมัครและสมัครผ่าน บัณฑิตวิทยาลัย ***

ค้นหาผลงานวิชาการ :
ค้นหา
ผลงานตีพิมพ์ล่าสุด :
Parika Rungpichayapichet, Marcus Nagle, Busarakorn Mahayothee, Pramote Khuwijitjaru, Joachim Müller.Prediction mapping of physicochemical properties in mango by hyperspectral imaging (in review)
Khwanjai Klinchongkon, Pramote Khuwijitjaru, Jintana Wiboonsirikul, and Shuji Adachi. Extraction of oligosaccharides from passion fruit peel by subcritical water treatment. Journal of Food Process Engineering  DOI:10.1111/jfpe.12269
López Cerino, Ignacio; López Cruz, Irineo Lorenzo; Nagle, Marcus; Busarakorn, Mahayothee; Mueller, Joachim. Thin layer drying of Pineapple (Ananas comosus, L.). (in review)
Pramote Khuwijitjaru, Intira Koomyart, Takashi Kobayashi and Shuji Adachi. Hydrolysis of konjac flour under subcritical water conditions. Chiang Mai Journal of Science (in press)
Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, Shuji Adachi. Direct treatment of Isada krill under subcritical water conditions to produce seasoning with shrimp-like flavor. Food Technology and Biotechnology doi: 10.17113/ftb.54.03.16.4271
Intira Koomyart, Hironori Nagamizu, Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, Hirokazu Shiga, Hidefumi Yoshii, Shuji Adachi. Using severity factor as a parameter to optimize krill treatment under subcritical water conditions. Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry
doi: 10.1080/09168451.2016.1204220
Nontanut Soisangwan, Da-Ming Gao, Takashi Kobayashi, Pramote Khuwijitjaru, and Shuji Adachi. Production of lactulose from lactose in subcritical aqueous ethanol. Journal of Food Process Engineering doi:10.1111/jfpe.12413
Khwanjai Klinchongkon, Nathapon Chanthong, Kakanang Ruchain, Pramote Khuwijitjaru, Shuji Adachi. Effect of ethanol addition on subcritical water extraction of pectic polysaccharides from passion fruit peel. Journal of Food Processing and Preservation (in press)
Pramote Khuwijitjaru, Takashi Kobayashi, and Shuji Adachi. Degradation kinetics of trisaccharides comprising glucose residues in subcritical water. Journal of Carbohydrate Chemistry doi: 10.1080/07328303.2016.1209213
Patchimaporn Udomkun, Marcus Nagle, Dimitrios Argyropoulos, Busarakorn Mahayothee, Joachim Müller. Sensor-fusion of optical-based methods for monitoring of papaya shrinkage during drying. Journal of Food Engineering. (accepted)
ดูทั้งหมด...
Link :
ดูข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ...

Contact us :
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

Tel 0-3421-9361(direct), 0-3421-9364-6 ext. 25310 fax 0-3427-2194
E-mail: foodtech@su.ac.th
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร